Gruppesupervision:

Som facilitator af en gruppesupervision lægger jeg meget vægt på, at skabe et trygt og støttende miljø, hvor deltagerne kan dele deres udfordringer, erfaringer og dilemmaer fra deres arbejdsliv. Gennem dialog, refleksion og feedback kan vi i gruppen sammen undersøge komplekse situationer, identificere mønstre og udvikle nye perspektiver og løsninger.  Mine kunder er primært medarbejdere der arbejder med mennesker og velfærd f.eks. indenfor det offentlige regi.

Da jeg kommer fra en baggrund som kommunal socialrådgiver, har jeg indgående kendskab til de dilemmaer og det krydspres der kan opstå når man som fagperson arbejder med mennesker. Jeg inddrager derfor min viden og erfaring i samtalerne, når det er relevant.

Jeg har selv modtaget supervision i mange år. Jeg holder mig løbende opdateret og modtager selv metasupervision for at styrke min professionelle udvikling samt kvalitetssikre egen supervision.

Jeg tager primært udgangspunkt i den systemiske metode, hvor supervisionen er bygget op omkring en supervisand samt et reflekterende team. Supervisionen tager almindeligvis udgangspunkt i personspecifikke sager, men andre emner kan tages op efter aftale.

Formål med Gruppesupervision:

Læring og Udvikling: Gruppemedlemmerne får mulighed for at lære af hinandens erfaringer og indsigt, hvilket fremmer både individuel og kollektiv faglig udvikling.

Forbedret samarbejde og trivsel: Supervisionen tilbyder et støttende miljø, hvor medarbejdere kan dele deres udfordringer og succeser, hvilket bidrager til øget trivsel og reduceret stress.

Forbedring af arbejdsprocesser: Ved at diskutere konkrete sager og problemstillinger kan gruppen finde frem til mere effektive løsninger og forbedre kvaliteten af deres arbejde.

Personlig udvikling: Gruppesupervision tilbyder et rum for personlig udvikling og selvrefleksion, hvor deltagerne kan udforske deres egne værdier, følelser og reaktioner i forhold til deres arbejde.

Nye Handlemuligheder: Gruppens refleksioner og feedback kan åbne op for nye perspektiver og handlemuligheder, som den enkelte måske ikke selv havde overvejet.

Processen i Gruppesupervision:

Case præsentation: Et medlem af gruppen præsenterer en konkret sag eller problemstilling, som der ønskes feedback på.

Refleksion og Feedback: De øvrige gruppemedlemmer og supervisoren reflekterer over sagen, stiller spørgsmål og tilbyder deres perspektiver.

Opsamling og Handling: Den, der præsenterede sagen, reflekterer over det sagte og finder eventuelle handlemuligheder.

Fortrolighed: Gruppen har tavshedspligt og alle oplysninger under gruppesupervisionen behandles fortroligt.

Fordele ved Gruppesupervision:

Fællesskab: Medarbejderne får styrket deres faglige fællesskab og teamånd ved at dele erfaringer og støtte hinanden.

Mangfoldige Perspektiver: Gruppens forskellige baggrunde og erfaringer bidrager til en bredere vifte af løsninger og idéer.

Ressourceeffektivitet: Gruppesupervision er en omkostningseffektiv metode, da flere medarbejdere kan få supervision samtidig.

Gruppesupervision er således en værdifuld metode til at fremme faglig udvikling, trivsel og effektivitet i arbejdet gennem kollektiv refleksion og støtte.

Hvem kan deltage?

Supervision er relevant for alle medarbejdere. Det er en værdifuld ressource for at styrke medarbejdernes kompetence, udvikling og trivsel.